Reklamace a vrácení zboží

by Greyson s.r.o., se sídlem Karafiátová 595/22, 326 00 Plzeň, IČ: 07648782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37100 (dále jen jako „společnost“), tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).
 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
Úvodní ustanovení
• Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.
• Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu bygreyson.cz
• Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 5. 12. 2018
 
Práva kupujícího z vadného plnění
• Společnost odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:
– má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
– se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
– je v odpovídajícím množství a míře 
– vyhovuje požadavkům právních předpisů.
• Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
• Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
• Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
• Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.
• Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
• Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
– u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
– na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
– u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
– vyplývá-li to z povahy věci.
 
Místo uplatnění reklamace
• Doporučujeme zaslat zboží běžným balíkem na adresu Veronika Panáková, Karafiátová 22, Plzeň, 326 00 Upozorňujeme, že dobírky nejsou přebírány.
 
Podmínky a forma uplatnění reklamace
• Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.
• Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
• Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího je nutné vyplnit a přiložit reklamační formulář, ke stažení ZDE.
• Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu nebo jeho kopie.
• Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.
• Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.
 
Lhůta k vyřízení reklamace
• Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
• O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.
 
Možnost odvolání
• Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučujeme obrátit se e-mailem na adresu info@bygreyson.cz. Tím není nijak dotčeno právo zákazníka na mimosoudní či soudní přezkum.
 
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy
 
1. Právo odstoupit od smlouvy 
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:
a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží [v případě uzavření kupní smlouvy], nebo
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží [v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí].
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost na emailové adrese info@bygreyson.cz formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení ZDE), není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy včetně zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. V případě, že zboží bylo zakoupeno ve výprodeji, nebo doprodeji, bude vrácen kredit na nákup dalšího zboží. (Neplatí pro slevové kódy.)
2.2
a) Převzetí zboží 
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Veronika Panáková, Karafiátová 22, Plzeň, 32600. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží 
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.3
Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží:
a) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 
 
Pokud vám nesedí velikost a přejete si zboží vyměnit nebo vrátit, vyplňte, prosím, tento formulář:
 
Pokud si přejete obdržené zboží reklamovat, vyplňte, prosím, tento formulář: